windy osobowe i towarowe
Schody i chodniki ruchome
Dźwigi do transportu samochodów
Dźwigi Towarowe Platformowe
Dźwigi platformowe dla niepełnosprawnych
Platformy schodowe dla niepełnosprawnych
Platformy nożycowe towarowe
Inne urządzenia dźwigowe
Szyby dźwigowe

Serwis urządzeń dźwigowych
Modernizacje i remonty
Wykonane konserwacje
REFERENCJE
Dźwigi samochodowe


Dxwigi samochodowe służą do przemieszczania samochodów w pionie wraz z kierowc± i pasa¿erami. Mog± byæ obs³ugiwane bez konieczno¶ci wysiadania z samochodu za pomoc± pilota.


Kilka typowych wersji przedstawiamy poni¿ej. Wymiary szybów uzale¿nione s± od wymiarów kabiny, typu drzwi i liczby doj¶æ. Szczegó³y w naszym biurze konstrukcyjnym.

Rysunek 1.
Przyk³adowe wymiary szybu (przekrój pionowy) dla samochodów osobowych.


Rysunek 2.
Przyk³adowe wymiary szybu (przekrój poziomy) dla samochodów osobowych, kabina z doj¶ciem z jednej strony.

                                 
Rysunek 3.
Przyk³adowe wymiary szybu (przekrój poziomy) dla samochodów osobowych, doj¶cie z dwóch stron do kabinyPrzyk³adowe parametry kabin do transportu samochodów.

P [kg]

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

A x B [m2]

3,6

4,8

6,6

8,6

10,6

12,6

14,6

16,6


Typowa kabina do transportu tylko samochodów osobowych to 5m d³ugo¶ci x 2,5m szeroko¶ci, ud¼wig do 3,5t lub 5,5m d³ugo¶ci x 2,65m szeroko¶ci o udzwigu 4t. Szeroko¶æ otwarcia drzwi min 2,3m .